સાધન મરામત પરિપત્ર : વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માં થયેલ ભાવકરાર અન્વયે NOC (ના વાંધા પ્રમાણપત્ર) આપવા બાબત

Announcement Date : October 08, 2018
Description : સાધન મરામત પરિપત્ર : વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માં થયેલ ભાવકરાર અન્વયે NOC (ના વાંધા પ્રમાણપત્ર) આપવા બાબત
સાધન મરામત પરિપત્ર : વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માં થયેલ ભાવકરાર અન્વયે NOC (ના વાંધા પ્રમાણપત્ર) આપવા બાબત BG_REFUND_2016-17_new.pdf (1 MB)
View All Announcements
  • http://nrhm.gujarat.gov.in, National Health Mission : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER,GUJARAT STATE
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • http://gujhealth.gov.in/, Health and Family Welfare Department : External website that opens in a new window
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • DigiLocker
  • 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi
Go to Navigation