ગજુરાત મેડીકલ સવીર્સીસ કોર્પોરેશન લીમીટેડ માટે જુદા જુદા પ્રકારના વાહનો પુરા પાડવા અંગેનું ટેન્ડર દસ્તાવેજ - ૨૦૧૮-૧૯

Announcement Date : October 05, 2018
Description : ગજુરાત મેડીકલ સવીર્સીસ કોર્પોરેશન લીમીટેડ માટે જુદા જુદા પ્રકારના વાહનો પુરા પાડવા અંગેનું ટેન્ડર દસ્તાવેજ - ૨૦૧૮-૧૯
ગજુરાત મેડીકલ સવીર્સીસ કોર્પોરેશન લીમીટેડ માટે જુદા જુદા પ્રકારના વાહનો પુરા પાડવા અંગેનું ટેન્ડર દસ્તાવેજ - ૨૦૧૮-૧૯ Tender_of_Vihicle_-_18-19.pdf (112 KB)
View All Announcements
  • http://nrhm.gujarat.gov.in, National Health Mission : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER,GUJARAT STATE
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • http://gujhealth.gov.in/, Health and Family Welfare Department : External website that opens in a new window
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • DigiLocker
  • 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi
Go to Navigation