રાજ્યની દીન દયાળ પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધી સ્ટોર્સ યોજના હેઠળના મેં. એચ.એલ.એલ.કંપની સંચાલિત સ્ટોર્સનું "AMRIT" યોજનાના "બ્રાઉનફીલ્ડડ" પ્રોજેક્ટ મુજબ સંચાલન કરવા બાબત.

Announcement Date : May 19, 2018
Description : રાજ્યની દીન દયાળ પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધી સ્ટોર્સ યોજના હેઠળના મેં. એચ.એલ.એલ.કંપની સંચાલિત સ્ટોર્સનું "AMRIT" યોજનાના "બ્રાઉનફીલ્ડડ" પ્રોજેક્ટ મુજબ સંચાલન કરવા બાબત. 
રાજ્યની દીન દયાળ પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધી સ્ટોર્સ યોજના હેઠળના મેં. એચ.એલ.એલ.કંપની સંચાલિત સ્ટોર્સનું "AMRIT" યોજનાના "બ્રાઉનફીલ્ડડ" પ્રોજેક્ટ મુજબ સંચાલન કરવા બાબત. New_Doc_2018-05-19_2_.pdf (955 KB)
View All Announcements
  • https://nrhm.gujarat.gov.in/, National Health Mission : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • http://gujhealth.gov.in/, Health and Family Welfare Department : External website that opens in a new window
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • DigiLocker
Go to Navigation