રાજ્યની દીન દયાળ પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધી સ્ટોર્સ યોજના હેઠળના ફેંચાઇઝી મોડલ આધારીત સ્ટોર્સનું "AMRIT" યોજનાના "ગ્રીનફીલ્ડ" પ્રોજેક્ટ મુજબ સંચાલન કરવા બાબત.

Announcement Date : May 19, 2018
Description :
રાજ્યની દીન દયાળ પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધી સ્ટોર્સ યોજના હેઠળના ફેંચાઇઝી મોડલ આધારીત સ્ટોર્સનું "AMRIT" યોજનાના "ગ્રીનફીલ્ડ" પ્રોજેક્ટ મુજબ સંચાલન કરવા બાબત. 
રાજ્યની દીન દયાળ પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધી સ્ટોર્સ યોજના હેઠળના ફેંચાઇઝી મોડલ આધારીત સ્ટોર્સનું "AMRIT" યોજનાના "ગ્રીનફીલ્ડ" પ્રોજેક્ટ મુજબ સંચાલન કરવા બાબત. New_Doc_2018-05-19_3_.pdf (814 KB)
View All Announcements
  • http://nrhm.gujarat.gov.in, National Health Mission : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER,GUJARAT STATE
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • http://gujhealth.gov.in/, Health and Family Welfare Department : External website that opens in a new window
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • DigiLocker
  • 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi
Go to Navigation