પરિપત્ર : વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માં થયેલ ભાવકરાર અન્વયે NOC (ના વાંધા પ્રમાણપત્ર) આપવા બાબત

Announcement Date : January 17, 2018
Description : પરિપત્ર : વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માં થયેલ ભાવકરાર અન્વયે NOC (ના વાંધા પ્રમાણપત્ર) આપવા બાબત
પરિપત્ર : વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માં થયેલ ભાવકરાર અન્વયે NOC (ના વાંધા પ્રમાણપત્ર) આપવા બાબત BG_REFUND_2015-16.pdf (2 MB)
View All Announcements
  • https://nrhm.gujarat.gov.in/, National Health Mission : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • http://gujhealth.gov.in/, Health and Family Welfare Department : External website that opens in a new window
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • DigiLocker
Go to Navigation