ફેરબદલ કરેલ જગ્યા ગ્રાહ્ય રાખવા બાબત આ સાથે સામેલ યાદી મુજબ ક્રમ નં. ૧ અને 2 ના અરજદારોની સ્થળ ફેરબદલીની અરજી ગ્રાહ્ય રાખી બદલીની જગ્યા મંજુર કરવામાં આવે છે.

Announcement Date : November 15, 2017
Description : ફેરબદલ કરેલ જગ્યા ગ્રાહ્ય રાખવા બાબત આ સાથે સામેલ યાદી મુજબ ક્રમ નં. ૧ અને 2  ના અરજદારોની સ્થળ ફેરબદલીની અરજી ગ્રાહ્ય રાખી બદલીની જગ્યા મંજુર કરવામાં આવે છે.
ફેરબદલ કરેલ જગ્યા ગ્રાહ્ય રાખવા બાબત આ સાથે સામેલ યાદી મુજબ ક્રમ નં. ૧ અને 2 ના અરજદારોની સ્થળ ફેરબદલીની અરજી ગ્રાહ્ય રાખી બદલીની જગ્યા મંજુર કરવામાં આવે છે. New_Doc_2017-11-15.pdf (328 KB)
View All Announcements
  • https://nrhm.gujarat.gov.in/, National Health Mission : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • http://gujhealth.gov.in/, Health and Family Welfare Department : External website that opens in a new window
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • DigiLocker
Go to Navigation