ત્રીજા તબક્કા માટે જેનેરીક દવાઓના ફેન્ચાઈઝી સ્ટોર ખોલવા માટેની જાહેરાત બાબત

Announcement Date : June 04, 2017
Description : ત્રીજા તબક્કા માટે જેનેરીક દવાઓના ફેન્ચાઈઝી સ્ટોર ખોલવા માટેની જાહેરાત બાબત
ત્રીજા તબક્કા માટે જેનેરીક દવાઓના ફેન્ચાઈઝી સ્ટોર ખોલવા માટેની જાહેરાત બાબત Gujarat-State-Purchase-Policy-2016.pdf (204 KB)
View All Announcements
  • https://nrhm.gujarat.gov.in/, National Health Mission : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • http://gujhealth.gov.in/, Health and Family Welfare Department : External website that opens in a new window
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2017 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • DigiLocker
Go to Navigation