અરજદારો ધ્વારા દીનદયાળ પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધી સ્ટોરના સોફ્ટવેરમાં કોઈ મુશ્કેલી જણાય તો ૦૮૦૬૭૬૫૭૦૭૦ પર સંપર્ક કરવાનો રહેશે.

Announcement Date : April 20, 2017
Description : અરજદારો ધ્વારા દીનદયાળ પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધી સ્ટોરના સોફ્ટવેરમાં કોઈ મુશ્કેલી જણાય તો ૦૮૦૬૭૬૫૭૦૭૦ પર સંપર્ક કરવાનો રહેશે.
View All Announcements
  • https://nrhm.gujarat.gov.in/, National Health Mission : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • http://gujhealth.gov.in/, Health and Family Welfare Department : External website that opens in a new window
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • DigiLocker
Go to Navigation