દીનદયાળ પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધી સ્ટોર્સ યોજનાના ફેન્ચાઈઝી મોડેલના પ્રથમ તબક્કાના સ્ટોરર્સ ફાળવણી કરેલની યાદી બાબત

Announcement Date : February 23, 2017
Description : દીનદયાળ પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધી સ્ટોર્સ યોજનાના ફેન્ચાઈઝી મોડેલના પ્રથમ તબક્કાના સ્ટોરર્સ ફાળવણી કરેલની યાદી બાબત
દીનદયાળ પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધી સ્ટોર્સ યોજનાના ફેન્ચાઈઝી મોડેલના પ્રથમ તબક્કાના સ્ટોરર્સ ફાળવણી કરેલની યાદી બાબત Binder1.pdf (721 KB)
View All Announcements
  • https://nrhm.gujarat.gov.in/, National Health Mission : External website that opens in a new window
  • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
  • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
  • http://gujhealth.gov.in/, Health and Family Welfare Department : External website that opens in a new window
  • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat 2019 - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • DigiLocker
Go to Navigation